Služby

Cirkevný pohreb

Ako postupovať? Prosím, aby ste úmrtie Vášho drahého zomrelého nahlásili čím skôr na farskom úrade, kde sa dohodneme na termíne pohrebných obradov. Pohrebné obrady môžu byť podľa štátneho zákona najskôr 48 hodín po úmrtí.  Pozostalí zosnulého (alebo pohrebná služba) doručia na farský úrad “List o prehliadke mŕtveho“ alebo “Úmrtný list“, ktoré sú potvrdené z matriky […]

Cirkevný pohreb Read More »

Pomazanie chorých

„Svätým pomazaním nemocných a modlitbou kňazov celá Cirkev porúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby ich pozdvihol a zachránil. Ba ich aj povzbudzuje, aby boli na osoh Božiemu ľudu tým, že sa dobrovoľne pridružia ku  Kristovmu utrpeniu a jeho smrti.“ (KKC 1499)   Ako postupovať? Sviatosť sa vysluhuje kedykoľvek na požiadanie a jedenkrát za rok

Pomazanie chorých Read More »

Svätá spoveď

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od milosrdného Boha odpustenie urážok, ktorými sa proti nemu  previnili a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorej svojimi  hriechmi ublížili a ktorá spolupracuje na ich obrátení  láskou, príkladom a modlitbami“. (KKC 1422) „Nazýva sa sviatosťou obrátenia, lebo sviatostne uskutočňuje Ježišovu výzvu k obráteniu, cestu k návratu k Otcovi,

Svätá spoveď Read More »

Manželstvo

„Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena  utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané  svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu  detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti. “ (KKC 1601)    „Sviatosť manželstva naznačuje jednotu Krista a Cirkvi.  Dáva manželom milosť, aby sa milovali láskou, ktorou Kristus  miloval svoju Cirkev; milosť

Manželstvo Read More »

Birmovanie

„Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni  ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého  lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení  v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali  Ducha Svätého.“ (Sk

Birmovanie Read More »

Prvé sväté prijímanie

Ježiš povedal: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z  neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky… Kto je  moje Telo a pije moju Krv, má večný život … ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,51,55,56)  Eucharistia je stredobodom a vrcholom života Cirkvi,  lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a

Prvé sväté prijímanie Read More »

Krst

Krst (lat. baptizmus) sa nazýva podľa hlavného obradu,  ktorým sa udeľuje: krstiť   (gr. baptizein) znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. „Ponorenie“ do vody symbolizuje pochovanie  katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza cez vzkriesený  s ním ako „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17; Gal 6,15) (KKC 1214)   Ako postupovať Sviatosť krstu sa vysluhuje spravidla v sobotu dopoludnia vo

Krst Read More »