Svätá spoveď

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od milosrdného Boha odpustenie urážok, ktorými sa proti nemu  previnili a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorej svojimi  hriechmi ublížili a ktorá spolupracuje na ich obrátení  láskou, príkladom a modlitbami“. (KKC 1422)

„Nazýva sa sviatosťou obrátenia, lebo sviatostne uskutočňuje Ježišovu výzvu k obráteniu, cestu k návratu k Otcovi, od ktorého sa človek vzdialil hriechom. “ (KKC 1423)

V tejto sviatosti nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Samozrejme, je potrebná ľútosť nad hriechmi a túžba polepšiť sa.

 

Kedy sa môžeme vyspovedať?

Svätá spoveď sa vysluhuje tridsať minút pred sv. omšou v pracovných dňoch, alebo podľa aktuálnych oznamov. 

Pred prvým piatkom v mesiaci sa spovedá pred sv. omšou – podľa aktuálnych oznamov.

Spovedanie chorých na prvý piatok v mesiaci, sa vykonáva po nahlásení chorého v dopoludňajších hodinách. 

Spovedáme sa vždy vtedy, keď sa chceme zmieriť s Bohom a začať žiť podľa  Božích právd. Teda, je dobré pristúpiť ku sv. zmierenia, ihneď po spáchaní hriechu, keď máme výčitky svedomia.

Ku sv. spovedi máme pristúpiť hlavne vtedy, ak je sv. omša obetovaná za nás, za našich blízkych, ako aj pred udelením iných sviatostí.