Krst

Krst (lat. baptizmus) sa nazýva podľa hlavného obradu,  ktorým sa udeľuje: krstiť   (gr. baptizein) znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“.

„Ponorenie“ do vody symbolizuje pochovanie  katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza cez vzkriesený  s ním ako „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17; Gal 6,15) (KKC 1214)

 

Ako postupovať

Sviatosť krstu sa vysluhuje spravidla v sobotu dopoludnia vo farskom kostole. Predtým je potrebné, aby prišli rodičia dieťaťa na farský úrad a dohodli sa na spoločnom stretnutí. Prinesú si naň rodný list dieťaťa.

Na krst je potrebné priniesť sviečku a krstnú košieľku, na ktorú sa vyšije meno dieťaťa a dátum krstu.

POŽIADAŤ O UDELENIE SVIATOSTI KRSTU MÔŽU IBA RODIČIA DIEŤAŤA.

 

Podmienky pre udelenie sviatosti krstu sú

  1. slobodné a zodpovedné rozhodnutie rodičov
  2. predpoklad kresťanskej výchovy dieťaťa

 

Je veľmi dobré, keď rodičia

  1. sú cirkevne zosobášení, teda žijú v sviatostnom manželstve
  2. plnia svoje kresťanské poslanie (denná modlitba, nedeľná sv. omša, aspoň dvakrát počas roka pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu a život, ktorý nevedie k verejnému pohoršeniu)

 

Povinnosti krstných rodičov

Krstní rodičia majú pomáhať rodičom v kresťanskej výchove. Preto úlohu krstných rodičov môžu vziať na seba tí, ktorí:

  1. majú najmenej šestnásť rokov
  2. sú pobirmovaní
  3. ak sú manželia, je potrebné, aby boli cirkevne sobášení
  4. plnia si svoje kresťanské poslanie (ako u rodičov pokrsteného dieťaťa)

Rodičia, krstní rodičia a ostatní členovia rodiny môžu pred prijatím krstu dieťaťa pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby aj oni sami boli počas krstu dieťaťa v posväcujúcej milosti.

Krstným rodičom nemôže byť človek nepokrstený, nepraktizujúci vieru, civilne rozvedený, žijúci v konkubináte, žijúci vo voľnom vzťahu, alebo iného vierovyznania.

 

Obrad krstu dieťaťa prebieha nasledovne

Privítanie

Kňaz po prežehnaní a pozdrave, privíta rodičov a prítomných. Potom sa opýta rodičov, čo si žiadajú od Cirkvi pre svoje dieťa. Rodičia odpovedia: „KRST„. Na otázku, aké meno dávajú svojmu dieťaťu, rodičia povedia meno dieťaťa. Na otázku, či sú si vedomí povinnosti vychovávať dieťa vo viere…, rodičia povedia: „ÁNO„.

Následne sa kňaz spýta krstných rodičov, či sú im ochotní v tom pomáhať. Krstní rodičia odpovedia: „ÁNO„. Potom kňaz poznačí dieťa znakom kríža – urobí mu krížik na čele. Po kňazovi podobne urobia aj rodičia a krstní rodičia.

Bohoslužba slova

Nasleduje ohlásenie Božieho slova. Číta sa úryvok, ako Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša v Jordáne. Kňaz v krátkom príhovore povzbudí prítomných k nasledovaniu Krista a k vedeniu dieťaťa ku Kristovi. Nasledujú modlitby za dieťa, rodičov a krstných rodičov.

Zrieknutie satana

Nasleduje exorcizmus, čo je modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Boha s prosbou o oslobodenie dieťaťa od dedičného hriechu a ochranu pred pokúšaním Diabla. Súčasne pomaže dieťa olejom katechumenov na znak boja proti zlu.

Slávnosť krstu

Kňaz posvätí vodu, ktorou bude dieťa pokrstené. Všetci odpovedajú: „VELEBÍME ŤA, BOŽE„. Potom nasleduje zrieknutie sa satana a vyznanie hriechu. Na tri otázky: „Zriekate sa zlého ducha…?“ odpovedia rodičia a krstní rodičia: „ZRIEKAM„. Na tri otázky: „Veríte v Boha…?“ odpovedia rodičia a krstní rodičia: „VERÍM„.

Kňaz naleje trikrát vodu na čelo dieťaťa, pričom hovorí: „Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Po krste pomaže dieťa krizmou. Potom odovzdá dieťaťu biele rúcho (krstnú košieľku). Následne odovzdá zažatú sviecu od veľkonočnej sviece, ktorá sa volá paškál. V mene dieťaťa a za dieťa sa všetci pomodlia modlitbu Otče náš. Potom rodičia nasledujúcou modlitbou, obetujú svoje dieťa nebeskému Otcovi:

BOŽE, ŽEHNAJ NAŠE DIEŤA,
ABY JEHO ŽIVOT BOL TEBE NA SLÁVU,
JEMU NA SPÁSU,
NÁM NA RADOSŤ
A SVETU NA OSOH.

Na koniec kňaz požehná matku dieťaťa (je vhodné, aby pri tom matka držala dieťa v náručí) a otca dieťaťa (je vhodné, ak dieťa drží otec dieťaťa). Napokon kňaz požehná všetkých prítomných.

 

Krst dospelého

Sviatosť krstu sa udeľuje aj dospelým, ktorí požiadajú o jej vyslúženie a absolvujú potrebnú prípravu, tzv. katechumenát. Dospelý pri krste zároveň prijíma sv. prijímanie aj sv. birmovania.