Birmovanie

„Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni  ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého  lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení  v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali  Ducha Svätého.“ (Sk 8,14-17)

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil do  Božieho synovstva, pevnejšie začlenil do Krista, urobil  silnejšie naše puto s Cirkvou, viac nás pridružil k svojmu  poslaniu a pomohol nám vydávať svedectvo kresťanskej viery  slovom sprevádzaným skutkami. (KKC 1315-1316)

 

Ako postupovať?


Táto sviatosť sa udeľuje vo farnostiach v určitých intervaloch (v našej farnosti každý piaty rok). Ostatná sviatosť birmovania sa konala v našej farnosti 14.10.2023.

Príprava k prijatiu sviatosti prebieha stále – na vyučovaní náboženstva, na sv. omšiach. Birmovanci sa pripravujú aktívnou účasťou na živote vo farnosti, modlitbou, čítaním sv. Písma, mesačnou sv. spoveďou, účasťou na sv. omšiach a pomocou pri úlohách vo farnosti. 

Sviatosť birmovania môžu prijať mladí ľudia, ktorí dovŕšili 13 rokov, od siedmeho ročníka základnej školy.

 

Birmovný rodič:

Kán. 892

Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.

Kán. 893

Aby mohol niekto plniť úlohu birmovného rodiča, musí byť opravdový, praktický kresťan.

Pre birmovného rodiča platia tie isté podmienky, ako pre krstného rodiča. (viď  sviatosť krstu).