Rodina, ktorá sa spoločne modlí,
 stojí pri sebe.

Matka Tereza

Farnosť
Stožok

Farské oznamy

na 1. pôstnu nedeľu 18.2.2024

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu.

Záväzný je iba jeden deň.

V piatok bude formulár sv. omše – za odpustenie hriechov.

Krížová cesta bude v piatok pred sv. omšou o 16.30 hodine.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za
obvyklých podmienok úplne odpustky.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste,

môžu získať tie isté odpustky,  a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň nejaký čas napr. štvrť hodiny.

Z krstu Šimona Vrbovského

obetovali na kostol 100 €.

Omše

Aktivity vo farnosti

Sviatosti a duchovné služby

Vybaviť úradné veci vo farnosti je možné v pracovných dňoch hodinu pred večernou sv. Omšou (podľa aktuálnych oznamov) alebo aj cez pracovný deň počas prítomnosti na fare:

Krst

Krst je prvá sviatosť, v ktorej Pán Boh očisťuje dušu krsteného od dedičného hriechu a posväcuje ju.

Prvé sväté prijímanie

Hlavným poslaním svätého prijímania je udržiavať a rozvíjať Boží život, ktorý sme dostali pri krste.

Birmovanie

Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.

Manželstvo

Manželstvo je sviatosť, ktorá na základe vzájomného neodvolateľného súhlasu spája muža a ženu k celoživotnému spoločenstvu lásky, k plodeniu a výchove potomstva, k čomu súčasne poskytuje potrebnú milosť.

Svätá spoveď

Spoveď je kresťanský náboženský úkon, pri ktorom veriaci ústne vyzná hriechy spovedníkovi, prejaví ľútosť nad nimi a spovedník v Božom mene udeľuje rozhrešenie…

Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj prirodzené zdravie tela.

Cirkevný pohreb

Cirkevný pohreb je poslednou službou zosnulému, pri ktorej sa Cirkev s pozostalými modlí za jeho dušu…

Spoločenstvá veriacich

farnost stozok - spolocenstvo1 logo
Spoločenstvo modlitieb matiek
Modlitby matiek vznikli v našej farnosti v auguste 2017. Momentálne sú aktívne 3...
farnost stozok - spolocenstvo2 logo
Združenie zázračnej medaily
V Stožku vo farnosti máme aktuálne 2 podomové kaplnky Panny Márie. Vždy v nedeľu...
farnost stozok - spolocenstvo3 logo
Ružencové bratstvo
V Stožku máme aktívne 3 spoločenstvá Ruže. Ružencové bratstvá sú organizované skupiny...
Čo ma pri myšlienke na Svätú rodinu príjemne dojíma, je predstava o celkom obyčajnom živote. V jej živote sa všetko odohralo ako v našom.
Terézia z Lisieux
Učiteľka Cirkvi

O nás

Farnosť Stožok bola zriadená banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom k 1. septembru 2003 vyčlenením z farnosti Detva (zriaďovacia listina 1164/03 z 25.8.2003). Jej hranice tvoria hranice obce Stožok.

Do farnosti Detva patrili veriaci zo Stožku od roku 1990. Vtedajší detviansky dekan – farár Jozef Závodský prevzal pod svoj patronát celý Stožok, ktorý dovtedy patril pod tri farnosti: Zvolenskú Slatinu, Vígľašskú Hutu – Kalinku a Detvu.

Rozdelenie medzi tri farnosti bolo logické v čase, keď Stožok bol prevažne lazníckou obcou s maličkým centrom nachádzajúcim sa juhozápadne od Vrchu Stožok. Kúsok od centra sa nachádzala aj zvonička, ktorá bola takmer dve storočia jediným kresťanským kultovým objektom tejto obce.  Obec v roku 1967 zriadila svoj vlastný cintorín.

Zmenu priniesol až spomínaný rok 1990. Kňazi z Detvy zaviedli na Stožku aj pravidelné nedeľné bohoslužby, ktoré sa po dohode s obcou začali slúžiť v miestnom Kultúrnom stredisku.

Išlo o provizórium a rozmýšľalo sa o stavbe kostola. Prvý nápad bol prestavať bývalú materskú školu, nakoniec sa veriaci rozhodli pre stavbu úplne nového objektu v priestore nad Kultúrnym strediskom.

Toto miesto ideálne spája starý – laznícky Stožok s novým – kompaktnou dedinou postavenou  v časti Kúria. Je to priestor, kde podľa územného plánu obce, malo vzniknúť nové centrum Stožku.

Toto sa začalo potvrdzovať výstavbou nových rodinných domov južne od kostola, smerom k osade Pľžikovci a troch bytoviek pod cintorínom.

Dňa 13.10.2002 bol novovybudovaný kostol sv. Rodiny posvätený a začali sa konať bohoslužbyv nedele a vo štvrtok.

Rímskokatolícky kostol Sv. Rodiny sa nachádza v obci Stožok, 4 km juhozápadne od Detvy. Obec mala v tom čase 669 obyvateľov, z toho 665 patrilo k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Kostol bol stavaný v rokoch 2000 až 2002 a stojí na kopci na južnej strane obce.

Kontakt

Kontakt

Farár: Jozef Figur
tel.: 045 5467 196
e-mail: stozok@fara.sk

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev farnosť Stožok
Stožok 328
962 12 Detva - sídlisko

IČO 37898591
DIČ 2021798240
IBAN: SK51 0900 0000 0000 7163 0384